Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Dev66 website of op CD-ROM).
1.2 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Dev66 is gericht, met wie Dev66 de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Dev66 en Opdrachtgever.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Dev66 en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Dev66, hierna te noemen Dev66, van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Dev66 geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Dev66 door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dev66 en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Dev66 wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dev66 en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Dev66 zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Dev66 zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Dev66 de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Dev66 tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door Dev66 vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Dev66 ermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Dev66 is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Dev66 aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Dev66 schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Dev66 en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Dev66 te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
5.2 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.3 Dev66 is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Dev66 verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Dev66 gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Dev66 aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Dev66 zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.4 Indien Opdrachtgever enige factuur van Dev66 niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Dev66 heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.5 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Dev66 de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Dev66 van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Dev66 en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Dev66, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Dev66 verschuldigd is vanwege door Dev66 geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Reclames
7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Dev66 of een door Dev66 automatisch geasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Dev66 te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Dev66 geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Dev66 daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Dev66 en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Dev66 of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. Opdrachtgever zal de Producten van en/of diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen of handelingen in strijd met het op Internet geldende netiquette.
8.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dev66 de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dev66 de Producten in het geheel of gedeeltelijk namaken of doen namaken of een poging ondernemen om de Producten na te maken of te doen namaken.
8.5 Opdrachtgever zal aanduidingen van Dev66 of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.6 Dev66 staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Dev66 geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal Dev66 steeds tijdig en volledig voorzien van de door Dev66 verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Dev66 te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Dev66 tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Dev66 worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Dev66 eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Dev66 tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Dev66
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Dev66 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan á 2.000,- en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal á 4.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Dev66 te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Dev66 wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Dev66 en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Dev66 niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Dev66 voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Dev66 indien er sprake is van overmacht.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Dev66 gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Dev66 is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Dev66 geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Dev66 terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2 Dev66 is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Dev66 hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14 Personeel
14.1 Opdrachtgever zal werknemers van Dev66 die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Dev66 voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dev66 in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dev66. Onder werknemers van Dev66 worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Dev66 of van één van de aan Dev66 gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Dev66 of van één van de aan Dev66 gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen
15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Dev66 van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Geschillen tussen Dev66 en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Dev66 van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement 's Gravenhage.